German/Giant
Angoras
Satin
Angoras
Born Fuzzy's Van Doe - our first.
WF Donna Thump